ADNODDAU

Ar y dudalen hon cewch wybodaeth/cyflwyniadau a sesiynau briffio efallai bydd yn defnyddiol i chi:

BRIFFIAU 7 MUNUD:

Beth Yw Briffiau
Beth ddylech chi ei wneud os ydych chi’n amau camdriniaeth
Esgeulustod
Hunan Esgeulustod
Cam-Drinl Domestig yr Henoed
Y We Dywyll
Themâu Allweddol Adolygiadau Ymarfer Plant
Rhannu Gwybodaeth
Atal Radicaliaeth
Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant
Trefniadau Diogelu Rhag Colli Rhyddid
Caethwasiaeth Fodern a Masnachu
Gangiau Cyffuriau sy’n Croesi Ffiniau Siroedd
Hysbysu Rhieni am Bryderon Diogelu
Maethu Preifat
Triawd Gwenwynig
Rheolaeth Drwy Orfodaeth
Themâu Allweddol Adolygiadau Ymarfer Oedolion
Trawma Camdriniol i’r Pen
Secstio
Chwilfrydedd Proffesiynol
Meddwl Beirniadol
Cam-drin Ariannol
Cleisio
Diogelu Plant Anabl
Enghraifft Achos Briwiau Pwysedd
Priodas dan Orfod
Meddyginiaeth Gudd ac Amddifadu o Ryddid
Gweithio gyda Rhieni sydd â Phroblemau Iechyd Meddwl Difrifol
Pobl ifanc yn eu harddegau a risg
Arolwg Ysgerbydol
Diogelu mewn Chwaraeon
Lleoliad gyda Rhieni
Llais y Plentyn
Canllawiau ar ddefnyddio tystiolaeth ffotograffig ar gyfer Oedolion mewn Perygl
Bwlio Ar-lein
Goruchwyliaeth
Sefydliadau Mwy Diogel
Diogelwch Ar-lein
Cyfraith Clare
Emollients and Smoking
Rôl Trefniadau Amlasiantaethol ar gyfer Amddiffyn y Cyhoedd
Rôl y Gynhaledd Amlasiantaeth Asesu Risg
Cefnogi rhieni plant ifanc y camfanteisiwyd arnynt yn rhywiol
Esgeuluso Pobl Ifanc
Esgeuluso – dysgu o Adolygiadau Achos
Anhwylder Sbectrwm Alcohol y Ffetws
Diogelu Plant a Phobl Ifanc ar Remánd

** Sylwch: Os ydych chi’n cael trafferth agor y cyflwyniadau ac yn derbyn neges yn dweud nad oes digon o gof, rhowch gynnig ar y canlynol:1)   Defnyddiwch fotwm dde eich llygoden a dewiswch Save Target As…. Yna cadwch y ffeil mewn lleoliad o’ch dewis e.e. ar eich bwrdd gwaith.
2)   Defnyddiwch borwr gwahanol, e.e. Chrome.