Cadeirydd ac Aelodau’r BDPGC

Mae’r dudalen hon yn rhestru enwau a manylion aelodau’r bwrdd

Cadeirydd y Bwrdd yw Cyfarwyddwr Strategol Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Addysg, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a’r is-gadeirydd yw Ditectif Uwcharolygydd, Uned Gwarchod Pobl Ddiamddiffyn

Barnardos
Pennaeth Cynllunio a Pherfformiad a chadeirydd Is-Grŵp Adolygu Ymarfer Plant
Cyfarwyddwr Cynorthwyol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Cyfarwyddwr Diogelu  a Diogelu’r Cyhoedd

Amddiffyn Plant
Pennaeth Diogelu Plant

Cyngor Bwrdeistref Conwy
Cyfarwyddwr Strategol Gofal Cymdeithasol ac Addysg – Cadeirydd y Bwrdd
Pennaeth Gwasanaethau Plant, Teuluoedd a Diogelu a chadeirydd Grŵp Cyflawni Diogelu Plant Conwy a Sir Ddinbych
Rheolwr Busnes Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru
Swyddog Arweiniol Cefnogi Pobl

Cyngor Sir Ddinbych
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyngor Sir y Fflint
Prif Swyddog, Gwasanaethau Cymdeithasol
Uwch Reolwr, Plant a’r Gweithlu – a chadeirydd Grŵp Cyflawni Diogelu Plant Sir y Fflint a Wrecsam

Cyngor Gwynedd
Cyfarwyddwr Corfforaethol
Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd

Cyngor Sir Ynys Môn
Pennaeth Gwasanaethau Plant

Heddlu Gogledd Cymru
Ditectif Prif Arolygwr

Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol
Pennaeth Uned Darparu Lleol

Iechyd Cyhoeddus Cymru
Nyrs Cyfeiriedig Diogelu Plant

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Pennaeth Gofal Cymdeithasol Plant
Rheolwr Gwasanaeth, Atal a Chynorthwyo

NSPCC
Rheolwr Gwasanaeth

Pecyn Cyflwyno ar gyfer Aelodau’r Bwrdd Diogelu Plant

Leave a Comment