Polisïau a Gweithdrefnau – Oedolion

CAETHWASIAETH FODERN

Canllawiau Statudol ar gyfer Cymru a Lloegr (o dan adran 49 Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015) a Chanllawiau Anstatudol ar gyfer yr Alban a Gogledd Iwerddon.

CaethwasiaeCanllawiau Statudol ar gyfer Cymru a Lloegr (o dan adran 49 Deddf Caethwasiaeth Fodern 2015)

YMDRIN Ȃ ‘GWAHANOL SAFBWYNTIAU’

Mae’r canllawiau hyn wedi’u bwriadu ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol ac sy’n dod i gysylltiad â theuluoedd sydd â safbwynt gwahanol tra’n gweithio gydag oedolion mewn perygl.

YMDRIN Ȃ ‘GWAHANOL SAFBWYNTIAU’ ARWEINIAD I WEITHWYR IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL SY’N GWEITHIO GYDAG OEDOLION SY’N WYNEBU RISG YNG NGOGLEDD CYMRU

PROTOCOL HUNAN-ESGEULUSO WEDI’I DDIWEDDARU

Mae’r Protocol Hunan-esgeuluso wedi cael ei ddiweddaru.

Polisi Hunan-Esgeuluso

PROTOCOL GOGLEDD CYMRU TREFNIADAU DIOGELU  OEDOLION Y TU ALLAN I’R DALGYLCH

Canllawiau ar gyfer Gwneud Trefniadau Ymholi ac Amddiffyn er mwyn Diogelu Oedolion Rhwng Awdurdodau.

Trefniadau Diogelu Oedolion y Tu Allan i'r Dalgylch

PROTOCOL GOGLEDD CYMRU AR GYFER DATRYS ANGHYDFOD PROFFESIYNOL 

Brotocol Aml-asiantaeth  ar gyfer Datrys Anghydfod Proffesiynol.

Protocol Gogledd Cymru ar gyfer Datrys Anghydfod Proffesiynol

ADRIDDIAD DIOGELU OEDOLION GOGLEDD CYMRU

Dylid ei defnyddio os oes arnoch angen adrodd wrth eich awdurdod lleol perthnasol am bryder ynglŷn â diogelu oedolion.

Adriddiad Diogelu Oedolion

Deg o Awgrymiadau Gwych ar gyfer Llunio Adroddiad Diogelu Oedolion

GWEITHIO GYDA’N GILYDD I DDIOGELU POBL:

Cyfrol 6 – Ymdrin ag Achosion Unigol i Amddiffyn Oedolion sy’n Wynebu Risg.

Oedolion sy’n Wynebu Risg

LANSIO PROTOCOL ‘INETRIM’ PRYDERON  PROFFESIYNOL  OEDOLION  GOGLEDD CYMRU

Brotocol Aml-asiantaeth ‘Interim’ ar gyfer Rheoli Risg sy’n gysylltiedig â Phryderon Diogelu Oedolion ynglŷn â Gweithwyr, Gofalwyr neu Wirfoddolwyr.

Protocol Pryderon Proffesiynol

ADOLYGIADAU YMARFER OEDOLION AMLASIANTAETHOL

Mae’r canllawiau hyn yn nodi trefniadau ar gyfer adolygiadau ymarfer oedolion amlasiantaethol mewn amgylchiadau digwyddiad o bwys lle gwyddys neu lle amheuir bod achos o gam-drin neu esgeuluso oedolyn sy’n wynebu risg wedi digwydd. Caiff penodau 1-7 o’r canllawiau hyn eu cyhoeddi dan adran 139 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae’n rhan o’r casgliad o ganllawiau statudol a gyhoeddwyd dan Ran 7 y Ddeddf honno.

Adolygiadau Ymarfer Oedolion Amlasiantaethol

PROTOCOL HUNAN ESGEULUSTOD GOGLEDD CYMRU

Mae’r protocol hunan-esgeuluso rhanbarthol newydd hwn yn darparu fframwaith o ymyrraeth gan dynnu ar ymagweddau arfer gorau gan gyfeirio at y cyd-destun cyfreithiol i atal oedolion sy’n hunan-esgeuluso rhag dod i niwed o’i ganlyniad. Mae’n cynnig arweiniad i staff gweithredol a rheolwyr ar sut y dylid mynd i’r afael ag anghenion neu broblemau oedolion sy’n anodd ymgysylltu â nhw ac sy’n esgeuluso’u hunain. Mae’n awgrymu mai gwaith partneriaeth amlasiantaethol yw’r dull mwyaf ffafriol i asesu a rheoli risgiau ac ar gyfer ymgysylltu gyda’r oedolyn.

Polisi Gogledd Cymru i Gefnogi Pobl sy’n Hunan-Esgeuluso V2

Hoarding Protocol – Final Approved Welsh version 21.03.17

GORCHYMYN AMDDIFFYN A CHYNORTHWYO OEDOLION

Mae’r canllaw hwn yn cynnig un pwynt cyfeirio ar Orchmynion Amddiffyn a Chynorthwyo Oedolion ar gyfer awdurdodau lleol. Mae’n cynnig gwybodaeth gynhwysfawr am geisio, gweithredu a gorfodi Gorchymyn Amddiffyn a Chynorthwyo Oedolyn. Fe’i cyhoeddir o dan adran 131 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

Gorchymyn Amddiffyn a Chynorthwyo Oedolion

PROTOCOL AR GYFER RHEOLI CWYNION YN YMWNEUD A GWEITHREDIAD BWRDD DIOGELU GOGLEDD CYMRU

Mae’r protocol hwn yn darparu’r broses ar gyfer rheoli cwynion a waned ynglyn a swyddogaethau’r Bwrdd Diolgelu, er enghraifft – pryderon ynglyn a gwaith aml-asiantaethol / hyfforddiant / gweithrediad y bwrdd.

Protocol ar gyfer rheoli cwynion yn ymwneud â gweithrediad Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru