Cadeirydd ac aelodau’r BDOGC

Mae’r dudalen hon yn rhestru aelodau’r bwrdd, yn ôl asiantaeth

Cadeirydd y Bwrdd yw Prif Swyddog Gwasanaethau Cymdeithasol Sir y Fflint a’r is-gadeirydd Cyfarwyddwr Diogelu  a Diogelu’r Cyhoedd BIPBC.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Cyfarwyddwr Diogelu  a Diogelu’r Cyhoedd

Fforwm Gofal Cymru
Prif Weithredwr

Cwmni Adsefydlu Cymunedol
Pennaeth Uned Gyflawni Lleol Gogledd Cymru

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyfarwyddwr Strategol Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol ac Addysg
Pennaeth  Gwasanaethau  Plant, Teuluoedd a Diogelu
Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol

Cyngor Sir Ddinbych
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol
Pennaeth Gwasanaethau Cymorth Cymunedol – Hefyd Cadeirydd Grŵp Cyflawni Diogelu Oedolion Conwy a Sir Ddinbych

Cyngor Sir y Fflint
Prif Swyddog, Gwasanaethau Cymdeithasol
Uwch Rheolwr Diogelu a Chomisiynu

Cyngor Gwynedd
Pennaeth Gwasanaethau Oedolion
Cyfarwyddwr Corfforaethol

Cyngor Sir Ynys Môn
Cyfarwyddwr/Pennaeth Gwasanaethau Oedolion – Hefyd Gadeirydd y Grŵp Cyflawni Diogelu Oedolion Gwynedd ac Ynys Môn

Heddlu Gogledd Cymru
Ditectif Uwcharolygydd, Uned Amddiffyn Pobl Ddiamddiffyn

Gwasanaeth Prawf
Pennaeth yr Uned Cyflawni Lleol

Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru
Nyrs Diogelu a Enwyd

Gwasanaeth Ambiwlans Cymru Ymddiriedolaeth GIG
Cyfarwyddiaeth Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad y Claf

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Rheolwr Gwasanaeth – Gofal Cymdeithasol Oedolion
Rheolwr Gwasanaeth – Diogelu

Pecyn Cyflwyno ar gyfer Aelodau Bwrdd