Cudd – Adnodd ar-lein i Bobol Ifanc 14-18 oed

Sara Lloyd Evans

‘Cudd’ – adnodd addysgol ar-lein ar gam-fanteisio rhywiol. 

 

Cafodd yr adnodd yma , a ddatblygwyd gyda Barnardos Cymru ei lawnsio yng ngynhadledd Cadw dysgwyr yn ddiogel –  ar 3 Rhagfyr 2015.

 

Bydd Barnardos Cymru yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau hyfforddi rhanbarthol hanner diwrnod ar draws Cymru a hanelu’n bennaf at ymarferwyr mewn ysgolion, awdurdodau lleol, sefydliadau addysg bellach a rhanddeiliaid allweddol eraill sy’n gweithio gyda 14 – 18 oed.

Diben yr hyfforddiant yw:

  • Nod yr hyfforddiant yw helpu ymarferwyr addysg i ddeall eu swyddogaethau a’u cyfrifoldebau mewn perthynas ag atal camfanteisio rhywiol ar blant a diogelu plant a phobl ifanc rhag cael eu cam-drin. Yn benodol, bydd yr hyfforddiant yn eich helpu i ddefnyddio Cudd: Adnodd Addysgol am Gamfanteisio Rhywiol wrth gyflwyno sesiynau. Bydd hynny’n sicrhau bod pobl ifanc yn:
  • deall y cysylltiadau rhwng dewis a chanlyniadau e.e. pa mor rhwydd ydyw i gael eich tynnu i mewn i gam-fanteisio rhywiol a pha mor anodd ydyw i ddianc rhagddo;
  • cydnabod sefyllfaoedd sy’n peri risg a ffactorau sy’n gwneud pobl ifanc yn fwy agored i eraill camfanteisio arnynt yn rhywiol;
  • siarad am yr effaith emosiynol a chorfforol y mae camfanteisio rhywiol yn ei chael ar bobl a dangos empathi at deimladau eraill;
  • nodi’r prif bobl y gallant droi atynt i gael cymorth, dod o hyd i ffyrdd o leihau’r risgiau a llunio strategaethau i’w cadw eu hunain yn ddiogel.

 

 

 

Dyddiadau a lleoliadau yw: 

 

 

Llandudno – Swyddfa Llywodraeth Cymru, Sarn Mynach, Cyffordd Llandudno, LL31 9RZ

 

16 Chwefror 9:30 – 12:30

16 Chwefror 13:30 – 16:30

 

17 Chwefror 9:30 – 12:30

17 Chwefror 13:30 – 16:30

 

:

 

Bedwas – Swyddfa Llywodraeth Cymru, Tŷ Afon, Ffordd Bedwas, Bedwas, Caerffili, CF83 8WT

 

26 Chwefror 9:30 – 12:30

26 Chwefror 13:30 – 16:30

 

18 Mawrth 9:30 – 12:30

18 Mawrth 13:30 – 16:30

 

 
Pen-y-bont – Canolfan Waterton, Ystad Ddiwydiannol Waterton, Pen-y-bont CF31 3WT

 

2 Mawrth 9:30 – 12:30

2 Mawrth 13:30 – 16:30

 

11 Mawrth 9:30 – 12:30

11 Mawrth 13:30 – 16:30

 

29 Mawrth 9:30 – 12:30

29 Mawrth 13:30 – 16:30

 

30 Mawrth 9:30 – 12:30

30 Mawrth 13:30 – 16:30

 

 

 

Merthyr Tudful – Swyddfa Llywodraeth Cymru, Parc Busnes Rhyd-y-car, Merthyr Tudful, CF48 1UZ

 

23 Mawrth 9:30 – 12:30

23 Mawrth 13:30 – 16:30

 

 

 

 

Cyfyngir y lleoedd i 20 ar gyfer pob sesiwn a chaiff y lleoedd hynny eu neilltuo ar sail cyntaf i’r felin. Mae’r sesiynau am ddim a darperir lluniaeth. Cofrestrwch isod

 

 

http://barnardos-cymru-training-2016.eventbrite.co.uk

Leave a Comment