Gwybodaeth

Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru

Mae gan y Bwrdd gyfrifoldeb cyffredinol i herio asiantaethau perthnasol yn yr ardal fel bod:

  • Mesurau effeithiol ar waith i AMDDIFFYN plant
  • Cynllunio cydweithredol effeithiol rhwng asiantaethau a darparu gwasanaethau diogelu a rhannu gwybodaeth
  • Rhagweld a Nodi lle gallai unigolion gael eu heffeithio a gweithio gyda darparwyr gwasanaeth i ddatblygu adnabyddiaeth gynharach a gwasanaethau ataliol
  • Hyrwyddo gwasanaethau cymorth aml-asiantaeth effeithiol
  • Hyrwyddo dulliau rhyngasiantaeth i weithio gyda grwpiau a sefydliadau cymunedol lle y gall fod poblogaethau mewn perygl o niwed
  • Defnyddio hyfforddiant rhyngasiantaeth a lledaenu dulliau dysgu ac ymchwil er mwyn helpu i greu gweithlu aml-asiantaeth mwy hyderus a gwybodus

Bwrdd Plant

Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru

Amcanion Bwrdd Diogelu Oedolion yw:

  • amddiffyn oedolion yn ei ardal sydd ag anghenion am ofal a chymorth (p’un a yw awdurdod lleol yn diwallu unrhyw un o’r anghenion hynny ai peidio): ac sy’n profi, neu mewn perygl o, gamdriniaeth neu esgeulustod,
  • atal yr oedolion hynny o fewn ei ardal a rhag bod mewn perygl o gael eu cam-drin neu ddioddef esgeulustod

Bwrdd Oedolion

Leave a Comment