Adolygiad Ymarfer Plant i’w gynnal yn dilyn achos llys

Pauline Bird

Updated on:

Yn dilyn achos llys troseddol Neil Foden, bydd Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru yn cynnal Adolygiad Ymarfer Plant.

Bydd yr adolygiad, a fydd yn dechrau dros yr wythnosau nesaf, yn cael ei gynnal yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 “Gweithio Gyda’n Gilydd i Ddiogelu Pobl” Cyfrol 2. Nid yw’r adolygiad yn rhan o’r broses droseddol/ymchwilio, ei nod yw archwilio cyfranogiad asiantaethau a nodi pa wersi y gellir eu dysgu.

Fel rhan o’r adolygiad hwn, bydd Panel o uwch reolwyr o bob asiantaeth yn cael ei sefydlu a bydd y Bwrdd yn penodi Cadeirydd annibynnol a gaiff ei gefnogi gan ddau adolygwr annibynnol. Bydd asiantaethau sy’n rhan o’r Panel yn casglu gwybodaeth am eu cyswllt er mwyn datblygu llinell amser o ddigwyddiadau.

Caiff y wybodaeth hon ei chyflwyno i ddigwyddiad dysgu amlasiantaeth, sy’n cynnwys ymarferwyr perthnasol er mwyn iddynt allu rhannu eu dealltwriaeth o’r hyn ddigwyddodd a nodi pwyntiau dysgu allweddol.Mae gofyn i’r Panel chwilio am gyfleoedd i ymgysylltu â’r plant a phobl ifanc a effeithiwyd hefyd, lle bo’n briodol, i gefnogi’r dysgu hwn, fel bod y plentyn neu’r bobl ifanc yn ganolog i’r broses gyfan.

Dywedodd Jenny Williams, Cadeirydd Bwrdd Diogelu Gogledd Cymru “Mae’r digwyddiad dysgu’n gyfle pwysig i adolygwyr annibynnol gasglu a dadansoddi’r holl wybodaeth a gasglwyd i gwblhau adroddiad. Bydd yr adroddiad hwn yn amlygu’r pethau a ddysgwyd o’r achos, meysydd o arferion da ac argymhellion i wella ymarfer diogelu i’r dyfodol. Mae’n gam hanfodol i ddiogelu plant diamddiffyn yng Ngogledd Cymru.

“Unwaith y bydd wedi’i gwblhau, caiff yr adroddiad ei gyflwyno i’r Bwrdd Diogelu Rhanbarthol er mwyn iddynt graffu arno a’i gymeradwyo, cyn iddo gael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i gael cymeradwyaeth derfynol.  Mae’n hanfodol bod yr Adolygiad Ymarfer Plant yn cael ei gwblhau’n drylwyr a gall hyn gymryd tua 6 mis, fodd bynnag bydd terfynau amser yn dibynnu ar sawl ffactor gan gynnwys cymhlethdod yr achos unigol, graddau’r ymchwiliadau a’r ymgysylltu sydd eu hangen â phartneriaid a’r angen i’r Panel ystyried yr holl dystiolaeth yn llawn a manwl.”

Bydd y Bwrdd Diogelu’n anelu at gynnal adolygiad cyn gynted â phosibl ac yn darparu diweddariadau rheolaidd i Uned Ddiogelu ac Eiriolaeth Llywodraeth Cymru.

Dylid cyfeirio unhrhyw ymholiadau gan y wasg i public.relations@denbighshire.gov.uk

Leave a Comment